Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2019       

     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

z dnia 18 lutego 2019 r.

 Komunikat

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim

 z dnia 18 lutego 2019 r.

 o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia kandydata

do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

 podstawa prawna:

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 podaje do wiadomości:

1)        zasady  rekrutacji,  w  tym  kryteria,  wymagane  dokumenty  i  warunki  przyjęcia  kandydata  do  oddziału przedszkolnego – załącznik nr 1;

 2)        zasady rekrutacji, w tym kryteria, wymagane dokumenty i warunki przyjęcia kandydata do szkoły – załącznik nr 2;

 3)        terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkoły (na podstawie Zarządzenia
Nr OR.0050.13.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski)  – załącznik nr 3.

 Lwówek Śląski, 18 lutego 2019 r.

 

Krzysztof Bieliński

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  w Lwówku Śląskim


 Załącznik nr 3

 do Komunikatu Dyrektora Szkoły

z dnia 18 lutego 2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne - terminy

na rok szkolny 2019/2020

 

oddziały przedszkolne

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

od 15 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

do  godz. 15:00

od 3 czerwca 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

 do godz. 15:00

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 1 kwietnia 2019 r.

do 4 kwietnia 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

 

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2019 r.

 do godz. 10:00

19 czerwca 2019 r.

do godz. 10:00

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2019 r.

do 11 kwietnia 2019 r.

do  godz. 15:00

od 21 czerwca 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

do  godz. 15:00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

12 kwietnia 2019 r.

o godz. 10:00

25 czerwca 2019 r.

o godz. 10:00

klasy pierwsze

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

do  godz. 15:00

od 3 czerwca 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

do godz. 15:00

 

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

 

od 1 kwietnia 2019 r.

do 4 kwietnia 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2019 r.

do godz. 10:00

19 czerwca 2019 r.

do godz. 10:00

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2019 r.

do 11 kwietnia 2019 r.

do  godz. 15:00

od 21 czerwca 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

do  godz. 15:00

 

5

 

 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

12 kwietnia 2019 r.

o godz. 10:00

25 czerwca 2019 r.

o godz. 10:00

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim


 

Załącznik nr 1

 do Komunikatu Dyrektora Szkoły

z dnia 18 marca 2019 r.

 

ZASADY REKRUTACJI*

 

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2

im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 rok szkolny 2019/2020

 

I. Postanowienia ogólne

1.        Rejestracja kandydatów do oddziału przedszkolnego odbywa się bezpośrednio w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim (sekretariat szkoły).

 2.        Rekrutacja do oddziału przedszkolnego prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości Dyrektor Szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie WWW szkoły (http:// www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl) oraz na tablicy ogłoszeń. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Komunikat jest publikowany na stronie WWW szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

 3.        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora Szkoły.

4.        Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

5.        Postanowienia niniejsze dotyczą wniosków, w których wskazano Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim jako oddział przedszkolny pierwszegowyboru.

II. Zasady rekrutacji

1.        Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Lwówek Śląski. W roku szkolnym 2019/20 przyjmowane są:

 1)        dzieci urodzone w 2013 r., w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego (w pierwszej kolejności),

 2)        dzieci urodzone w 2014 r.,

3)        dzieci, których rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zostało odroczone.

2.        Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły (www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 3.        Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy od dnia 15 marca do dnia 29 marca 2019 r do godz. 15:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty (ul. Wojska Polskiego 1a, 59 – 600 Lwówek Śl.).

 4.        Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.        Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

6.        W przypadku składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 7.        Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1)        zarejestrowanie kandydata (na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie szkoły),

2)        postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

3)        podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego,

 4)        podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

 5)        postępowanie odwoławcze;

6)        postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji oddział przedszkolny w szkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

8.        W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1)        wielodzietność rodziny kandydata;

2)        niepełnosprawność kandydata;

3)        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość (art. 131 ustawy Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.). Komisja na potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „1”.

9.        W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 10.  W  drugim           etapie     postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący:

 a)        kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego pracujących / pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, uczących / uczący się w trybie dziennym, prowadzących / prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów;

 b)        kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jako mieszkańcy Gminy Lwówek Śląski, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Lwówek Śląski – 20 punktów;

 c)         kandydat, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało wychowanie przedszkolne w tej samej placówce – 10 punktów;

 d)        kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 20 punktów.

 Punkty otrzymane za kryteria wyżej wymienione sumuje się. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium d), a następnie kolejno: a), b), c).

 11.    Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów od a) do c) są oświadczenia rodziców/rodzica (w przypadku samotnego wychowywania dziecka). W przypadku kryterium d) dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie sądu rodzinnego lub zaświadczenie wydane przez MGOPS w Lwówku Śląskim.

 12.     Publikacja wyników naboru odbędzie się poprzez zamieszczenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń 5 kwietnia 2019 r. (do godz. 10:00) oraz poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 12 kwietnia 2019 r. (godz. 10:00).

13.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w dniach: 3 czerwca 2019 r. -  25 czerwca 2019 r. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 III.          Wymagana dokumentacja

 1.        Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego jest złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub strony WWW szkoły (http://www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl)

 2.        Wypełniony wniosek wraz z w/w załącznikami składa się we wskazanym terminie do Dyrektora Szkoły pierwszego wyboru.

3.        Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

 4.        Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

IV. Procedura odwoławcza

1.        W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

2.     Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.        Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4.        Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 5.     Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Krzysztof Bieliński

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 

* Nie dotyczy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły.


 Załącznik nr 2

 do Komunikatu Dyrektora Szkoły

z dnia 18 lutego 2019 r.

 

ZASADY REKRUTACJI*

 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2

im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim

 rok szkolny 2019/2020

I. Postanowienia ogólne

 1.        Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim (sekretariat szkoły).

 2.        Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informację
o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły. Komunikat jest publikowany na stronie WWW szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

 3.        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora Szkoły.

 4.        Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 5.        Postanowienia niniejsze dotyczą wniosków, w których wskazano Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim jako szkołę pierwszegowyboru.

 II. Zasady rekrutacji

 1.        Do szkoły w roku szkolnym 2019/20 przyjmowane są:

1)        dzieci urodzone w 2012 roku,

2)        dzieci  w wieku 6 lat – na wniosek rodziców (gdy dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną) ,

3)        dzieci, którym wcześniej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

2.        Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu), które można pobrać ze strony internetowej szkoły (http:// www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 3.        Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (opcja) należy składać od dnia 15 marca do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 15:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty.  (ul. Wojska Polskiego 1a, 59 – 600 Lwówek Śl.).

 4.        Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 5.        Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 6.        W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje
co do kolejności przyjęcia.

 7.        Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1)        zarejestrowanie kandydata (na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie szkoły),

 2)        postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

 3)        podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły (dotyczy kandydatów spoza obwodu),

 4)        podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (dotyczy kandydatów spoza obwodu),

 5)        postępowanie odwoławcze;

 6)        postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji  szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

8.        Do szkoły przyjmuje się z ,,urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.

9.        W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

a)        przyjęcie kandydata nie spowoduje utworzenia dodatkowego oddziału  – 20 punktów;

 b)        kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w tej samej szkole – 20 punktów;

 c)         kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje realizację obowiązku szkolnego w tej samej szkole – 10 punktów;

 d)        kandydat, którego rodzice/ prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jako mieszkaniec gminy Lwówek Śląski, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Lwówek Śląski – 20 punktów.

Punkty otrzymane za kryteria wyżej wymienione sumuje się. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający kryterium a), b), c).

10.    Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów od a) i b) jest potwierdzenie dyrektora szkoły
 na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki, a w punktach c) i d) są oświadczenia rodziców/rodzica (w przypadku samotnego wychowywania dziecka).

11.    Publikacja wyników naboru odbędzie się poprzez zamieszczenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń do 5 kwietnia 2019 r. (do godz. 10:00) oraz poprzez zamieszczenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 12 kwietnia 2019 r. (godz. 10:00).

12.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w dniach od 3 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

III.          Wymagana dokumentacja

 1.        Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

2.        Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub strony WWW szkoły (http://www.sp2lwowek.szkolnastrona.pl)

 3.        Wypełniony wniosek wraz z w/w załącznikami składa się we wskazanym terminie do Dyrektora Szkoły pierwszego wyboru.

 4.        Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

IV. Procedura odwoławcza

 1.        W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

 2.     Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3.        Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

 4.        Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 5.     Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 Krzysztof Bieliński

 Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląski

* Nie dotyczy przyjęcia dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.


Przejdź do góry